TED Antalya Kolejinde, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun 2. maddesinde ifade edilen Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları ile Türk Millî Eğitiminin Temel İlkeleri esas alınarak hazırlanan Kimya dersi öğretim programıyla öğrencilerin;

1. Kimya biliminde yer alan semboller, temel kavramlar, kurallar, modeller, teoriler ve yasalar ile ilgili fikir sahibi olmaları,

2. Bilimsel bilginin ortaya çıkışının, gelişim sürecinin, doğasının ve bilimsel bilginin etik değerlere uygun olarak kullanılmasının önemini kavramaları,

3. Dünya da kimya bilimine yön vermiş bilim insanlarının fikirleri ve çalışmaları hakkında bilgi sahibi olmaları ve bu çalışmaları yaptıkları dönemde karşılaştıkları zorluklar, sosyal, kültürel, ekonomik, çevresel koşulları kavramaları,

4. Ders esnasında kazanılan bilgilerin kalıcılığının sağlanması ve kimya dersinin sevdirilmesi amacıyla öğretim programında yer alan konu ve kavramların günlük hayat, sağlık, sanayi ve çevre ile ilgili olayları açıklamada kullanmaları,

5. Kimyasal teknolojilerin doğru kullanıldığında insanlığa ve hayata yansıyan olumlu yönlerini ve küçük yanlışlıkların bile sebep olabileceği olumsuz yönlerini ayırt edebilmeleri,

6. Bilim, teknoloji ve toplum arasındaki ilişkiyi ve birbirlerini nasıl etkilediklerinin yeterince anlamaları, kimyanın topluma, sosyal hayata, ekonomiye ve teknolojiye katkılarının farkına varmaları,

7. Bilişim teknolojilerini kullanarak edindikleri bilgileri kimya bilimine uygun olarak düzenlemeleri, bilimsel bilgi üretmeleri, problem çözmeleri, tüm bunları sunmaları, raporlaştırmaları ve paylaşmaları,

8. İşlenen konular ile ilgili deneyler yaparak veri elde etmeyi, elde edilen veriler ile ilgili çıkarım yapmayı ve elde edilen bu çıkarımları doğru bir şekilde yorumlayabilmeyi öğrenmeleri,

9. Kimya bilimi ile ilişkili olan meslek gruplarını tanımaları, çalıştıkları alanlar ile ilgili bilgi sahibi olmaları, bu alana merak ve ilgi duymaları,

10. Çağdaş, bilimsel, eleştirel ve yaratıcı düşünebilen, çözüm üretebilen, öz güveni yüksek bireyler yetiştirmenin yanında bilimsel çalışmalarda ve toplumsal hayatta etik değerlere sahip olmanın ve bu değerlere uygun davranmanın gerekliliğini ve önemini kavramaları,

11. anlama ve hayatın devamlılığında kimya dersinde edindiği kavram ve ilkeleri kullanarak eleştirel düşünebilmeleri, analiz ve sentez yapabilmeleri ve kimya biliminin rolünü kavramaları,

12. Kimya dersinde edindikleri bilgi, beceri, yetenek ve yeterlilikleri kullanarak tüm canlılara ve dünyamıza faydası olabilecek çözümler bulmaya, yeni fikirler üretmeye ve özgün çalışmalar yapmaya istek duymaları amaçlanmaktadır.