UZUN ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ TİCARET LTD.ŞTİ.
(TED ANTALYA KOLEJİ)
Öğrenci Velileri İçin
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

Okulumuza kayıtlı öğrencilerin, öğrenci velilerinin ve öğrencilerimiz ile ilgisi bulunan kişilerin  kişisel verilerine ilişkin, veri sorumlusu sıfatını haiz bulunmaktayız.

Bu kapsamda, aşağıda elde etme şekil ve yöntemlerini detaylarıyla birlikte vereceğimiz söz konusu kişisel verileriniz aydınlatma metnine konu olan ön kayıt, kayıt, burs başvurusu v.b.  süreçlerin gerektiği gibi gerçekleştirilmesi ve sonrasında yasal işlemlerin sağlanması için bu sürecin her aşamasında işlenebilecektir. Bu işlemenin, her halde aşağıdaki genel ilkelere tamamen uyumlu olarak gerçekleştirileceğini temin etmeyiz:

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak
 • İşlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,
 • kişisel verilerin doğru ve gerektiğinde güncel tutulacağını teminen,
 • İlgili mevzuatlarda öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesine uygun olarak,

Kişisel verileriniz, Kanun’un ve ilgili mevzuatın kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak öngördüğü esas ve usullere uygun olarak işlenecektir.

 1. Kişisel verilerin toplanma yöntemi, hukuki sebebi, hangi amaçla işleneceği

Her şeyden önce, belirtmeliyiz ki bu aydınlatma metninin temel amacı okulumuza kaydı yapılacak ve/veya kayıtlı çocuklarınızın ön kayıt, kayıt ve burs başvurularının alınması ve yapılan bu başvuruların değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması ile sonuçlandırıldıktan sonraki okul ücreti ödeme aşamalarına ilişkin olarak alınan ve işlenen kişisel verilerin, geçirdiği her türlü işleme faaliyetine ilişkin olarak tarafınızı ilgili mevzuat çerçevesinde bilgilendirmektir. Kişisel veriler, kurumumuza ön kayıt, kayıt ve burs talebi ve kayıt sonrası okul ücreti ödeme işlemleri için doğrudan ya da dolaylı olarak başvuran veri sahibi ya da veri sahibinin velisi ya da okul ücreti ödeme işlemi yapan 3.kişiler (akraba v.b gibi) tarafından verilerin bize yazılı ve/veya sözlü olarak iletilmesi yoluyla toplanmaktadır. 

Bunun yanında tarafınızla öğrencinizin kurumumuzda eğitim alması üzerine imzalanan sözleşme uyarınca sizden talep edilecek veya size sunulacak hizmetler ve bu hizmetlerle ilişkili olmak üzere üçüncü kişilere sunulması zorunlu olan bir hizmetin doğması halinde, belirtilen bu süreçler kapsamında çocuklarınıza ve tarafınıza ait kişisel verileri, veri sorumlusu sıfatıyla toplamakta ve işlemekteyiz. Çocuklarınıza ait talep edilecek bilgiler içerisinde çocuklara ilişkin yapılan her türlü işlemde olduğu gibi zorunlu olarak aile bilgileri de yer almakta olup; bu işleme faaliyeti hem kayıtlı olan çocuklara hem de bu çocukların siz ebeveynlerine yönelik olduğunu belirtmek isteriz.

Bu işleme faaliyetleri, belirtilen süreçlerle ve aşağıda detaylı olarak sayılacak olan amaçlarla sınırlı olmak üzere gerçekleştirilecektir.

Bu kapsamda hem kayıtlı olan çocuğunuzun ve sizin kişisel verileriniz şu amaçlarla işlenecektir:

Ad ve soyad bilgisi, (kimlik bilgisi) :

Ön kayıt, kayıt ve burs başvurusu yapılması,  listesinin oluşturulması.

Adres, telefon numarası ve e-posta bilgileri (iletişim bilgisi) :

Ön kayıt, kayıt ve burs başvurusu yapan çocuk ve aileleriyle gerekli iletişimin sağlanması.

Din ve uyruk bilgisi (kimlik bilgisi – özel nitelikli kişisel veri) :

Kimlik fotokopilerinin alınması nedeniyle tarafımıza iletilen kişisel veriler.

Gelir durumu, ailenin üzerine kayıtlı taşınmaz veya taşınırlar, kardeş sayısı, kardeşlerin okula gidip gitmediği gibi ön kayıt, kayıt, burs başvurusunun değerlendirilebilmesi ve okul ücretinin ödemesi için gerekli bilgiler (Aile ekonomik bilgisi) :

Ön kayıt, kayıt ve burs başvurusunda bulunan çocukların ve ailelerinin ekonomik koşullarının tespit edilerek değerlendirmelerin hakkaniyete uygun bir şekilde yapılması.

Çocuğun ve ailenin ön kayıt, kayıt ve burs başvurusu açısından dikkate alınması veli tarafından gerekli görülen sağlık durumu, herhangi bir sağlık problemi varsa bunun ne olduğu, tedavi  süreci,  tedavi  için  yapılan  masraflar.

(sağlık bilgisi – özel nitelikli kişisel veri) :

Ön kayıt, kayıt ve burs başvurusunda bulunan çocukların ve ailelerin, ön kayıt, kayıt, burs başvurusu v.b. açısından kurumumuzun dikkate alması açısından bildirilmesini uygun gördükleri herhangi bir sağlık problemi varsa bunun var olup olmadığının tespiti ile ekonomik koşulların değerlendirilmesi.

Ebeveynlerin ayrı veya birlikte olup olmadığına ilişkin bilgiler, boşanmışlarsa buna ilişkin evraklar (aile durumuna ilişkin bilgiler) :

Ön kayıt, kayıt, burs başvurusunda bulunan çocukların aileleriyle birlikte içerisinde bulundukları sosyal koşullarının tespit edilerek değerlendirmelerin hakkaniyete uygun bir şekilde yapılması.

Ailenin oturmakta olduğu evin yeri ve durumu, çocuğun ev içerisinde sahip olduğu olanaklar (odası, kitaplığı vb.) :

Ön kayıt, kayıt ve burs başvurusunda bulunan çocukların coğrafi koşullarının tespit edilerek değerlendirmelerin hakkaniyete uygun bir şekilde yapılması.

Yukarıda veri kategorileriyle birlikte belirtilen kişisel verilerin hangi somut amaçlara dayanılarak toplandığı ve işlendiği belirtilmiştir. Bu amaçlar 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında sayılan işleme şartlarına dayanmakta olup; bu doğrultuda işlenecektir:

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Yukarıda detaylarıyla birlikte verilmiş olan tarafımızca gerçekleştirilecek kişisel veri işleme süreçlerinin yalnızca belirtilen amaç, veri ve işleme şartlarına bağlı olarak gerçekleştirileceğini belirtmekteyiz.

 • Kişisel verilerin aktarılması

Tarafımızca toplanan kişisel veriler; ön kayıt, kayıt ve burs başvurularının alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasıyla ve veri sahiplerinin kayıt ve burstan yararlandırılmasıyla doğrudan bağlantılı olarak yalnızca yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda aktarılabilir. Bu aktarım faaliyeti, yalnızca zorunlu olunan durumlarla sınırlı olmak üzere, Milli Eğitim Bakanlığı, SGK, ilgili Bakanlıklar ve yargı merciileri, hizmetle ilişkili hizmetin gerçekleştirilmesini sağlamak amacı ile sözleşme içerisinde bulunduğumuz  proje ortaklarımız, işbirliği yaptığımız tüm firma, danışman, hizmet sağlayıcı ve acenteler ile işleme amacıyla sınırlı ve gerekli olduğu ölçüde gerçekleştirilebilir. Belirtilen kişisel veri aktarım faaliyetinin yalnızca işleme amaçları doğrultusunda aktarılabileceğini ve belirtilen üçüncü kişiler dışında herhangi bir kişi veya kişilere hiçbir şekilde aktarım yapılmayacağını temin etmekteyiz.

Ayrıca yukarıda açıklanan ön kayıt, kayıt ve burs başvuru süreçlerinin haricinde çocuklarınızın okulumuza kaydının yapılması durumunda okulumuza ait resmi internet sayfası ve sosyal paylaşım siteleri sayfalarımızdan yapmış olduğumuz proje, uygulama, seyahat ve organizasyonların paylaşımlarının içerisinde bulunan yazılı ve görsel paylaşımların kayıtları da tutulmaktadır.

 • Kişisel verilerin muhafaza edilmesi

Yukarıda belirtilen işleme amaçları ve şartlarının ortadan kalması ve veri ilgilisinin açık rızası ile başkaca bir işleme şartı bulunmaması halinde kişisel verileriniz, ilgili kanunlar ve idari yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için zorunlu olan süreler kadar saklanacak ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ve Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik ile belirlenen esas ve usullere uygun olarak imha edilecektir.

Dolayısıyla kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilip bu süre sonunda imha edilerek; söz konusu işleme faaliyetinin genel ilkelere uygun olarak gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.

 • İlgili kişinin hakları

Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna BaşvuruUsul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Uzun Özel Eğitim Hizmetleri Ticaret Ltd.Şti. (Ted Antalya Koleji)’nin Askeri Havaalanı Yanı Yenigöl Mahallesi İzzet UZUN  Sokak No:10 Muratpaşa/Antalya adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.