Okulumuzda coğrafya dersi 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun 2. maddesinde ifade edilen Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları ile Türk Millî Eğitiminin Temel İlkeleri esas alınarak işlenmektedir. Coğrafya öğrenimi ile öğrencilerin;

1.Coğrafya biliminin temel kavram, kuram ve araştırma yöntemlerini kullanarak araştırmalar yapması ve sonucunu raporlaştırması,

 1. İnsan-doğa ilişkisi çerçevesinde coğrafi becerileri kazanması,
 2. Evrene ait temel unsurları hayatla ilişkilendirmesi,
 3. Doğal ve beşerî sistemlerin işleyiş ve değişimini kavraması,
 4. Yakın çevresinden başlayarak ülkesine ve dünyaya ait mekânsal değerleri anlama ve bu değerlere sahip çıkma bilinci geliştirmesi,
 5. Ekosistemin işleyişine yönelik sorumluluk bilinci kazanması,
 6. Doğa ve insanın uyumlu birlikteliği ve sürekliliği için mekânsal planlamanın önemini kavraması,
 7. Doğal ve beşerî kaynakların kullanımında “tasarruf bilinci” geliştirmesi,
 8. Doğal ve beşerî sistemlerin yerel ve küresel etkileşim içinde işleyişini anlamlandırması,
 9. Kalkınma süreçlerinin doğayla uyumlu kılınmasının önemini kavraması amaçlanmaktadır.

Coğrafya dersi öğretilerek öğrencilere kazandırılmak istenen coğrafi beceriler ise şunlardır;

 1. a) Coğrafi Gözlem
 2. b) Arazide Çalışma
 3. c) Coğrafi Sorgulama
 4. d) Zamanı Algılama
 5. e) Değişim ve Sürekliliği Algılama
 6. f) Harita Becerileri
 7. g) Tablo, Grafik ve Diyagram Hazırlama ve Yorumlama
 8. h) Kanıt Kullanma

Okulumuzda coğrafya dersi Atatürk İlke ve İnkılapları temel alınarak ülkemizi, dünyayı yakından tanıması vatan bilincini geliştirmesi, çevremize coğrafi bakış açısı ile gözlemleme imkânı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede 9, 10, 11 ve 12.Sınıflarda harita, model küreler, arazi çalışma/gezileri ve interaktif sunumlar ile öğrenme gerçekleştirilmektedir.

Coğrafya dersi okulumuzda yapılan ‘’deneme sınavları’’ ve ‘’konu tarama testleri‘’  ile öğrencilerimizin kazanımları kontrol edilip tamamlama adına gerekli etüt ve çalışmalar yapılmaktadır.