Programın asıl amacı; temel yaşam becerilerine sahip, kendini tanıyan, sağlıklı ve güvenli bir yaşam süren, yaşadığı toplumun değerlerini özümseyen, doğaya ve çevreye duyarlı, araştıran, üreten ve ülkesini seven bireyler yetiştirmektir.

İlkokul çağındaki öğrencilere birey, toplum ve doğa ekseninde temel bilgi, beceri ve değerler kazandırmayı hedefleyen Hayat Bilgisi müfredatımız çerçevesinde öğrenciler;

• Kendini ve yaşadığı çevreyi tanır.
• Aile ve toplumun temel değerlerine sahip olur.
• Millî, manevi ve insani değerleri yaşantısal hâle getirir.
• Kişisel gelişimini sağlamak için yapması gerekenlerin farkında olur.
• Kişisel bakım becerilerini geliştirir.
• Sağlıklı ve güvenli yaşam sürme bilinci edinir.
• Sosyal katılım becerisi kazanır.
• Zamanı ve mekânı algılama becerisi edinir.
• Kaynakları verimli kullanma becerisi geliştirir.
• Öğrenmeyi öğrenme becerisi kazanır.
• Temel düzeyde bilimsel süreç becerilerini kazanır.
• Ülkesini sever, tarihî ve kültürel değerlerini yaşatmaya istekli olur.
• Doğaya ve çevreye karşı duyarlı olur.
• Bilgi ve iletişim teknolojilerini amacına uygun olarak kullanır.