Yaratıcı drama; katılımcıların  yaşamdaki deneyimlerden yola çıkarak, doğaçlama, rol oynama
gibi tekniklerden faydalanarak, canlandırılmasıdır.
Yaratıcı drama, oyunun genel özelliklerinden doğrudan yararlanır.

Yaratıcı Dramanın Genel Amaçları

• Yaratıcılık ve estetik gelişimi sağlama

• Eleştirel düşünme yeteneği geliştirme

• Sosyal gelişim ve birlikte çalışma becerisi geliştirme

• İletişim becerileri geliştirme

• Moral değerleri geliştirme

• Kendini tanıma

• Problem çözme becerilerini geliştirme

• Dil becerilerini geliştirme

• Sanat anlayışı ve ruhunu kazandırmak

• Hayal gücünü geliştirme

• Dinleme becerilerini geliştirme

• Olayları değerlendirme yeteneği kazandırma

• İnsanların diğer insanlar, durumlar ve doğal olaylar hakkındaki gözlemlerini geliştirmek

• Bireylerde, grup planlaması, grupla karar verme, yeni çözümler üretme yeteneği geliştirme

• Empati becerisi geliştirme olarak özetlenebilir.

İnsanın insanla etkileşimde bulunduğu her alan, yaratıcı dramanın kullanımına uygundur.

Yaratıcı Drama ne değildir?

• YD oyun oynamak değildir.

• YD tiyatro değildir.

• YD dramatizasyon değildir.