More Website Templates @ Templates.com!

Bilgisayar Destekli Eğitim

Çağdaş eğitimle birlikte; öğrenci sayısının ve eğitime olan talebin hızla artmasıyla birlikte, bilgi miktarı ve öğretmenlerin niteliği artmış bunun sonucunda da bireysel öğretim bir gereksinim haline gelmiştir. Bilgisayarlar da bu gereksinime cevap verme için sosyal, pedagojik ve mesleki gerçeklik doğrultusunda eğitime girmiştir. Öğrencilerin yeni teknolojilerle donatılmış bir topluma hazırlanmaları, ileride teknolojiyi mesleklerinde profesyonelce kullanabilmeleri için öğrenme ortamını zenginleştiren bilgisayarların eğitime girmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Bilgisayarların eğitimde kullanılmasının gerekçesi olarak, öğrencilerin motivasyonunu arttırması ve yaşam boyu öğrenmeyi desteklemesi de söylenebilir.

Bilgisayarların Eğitime Girmesiyle

Bilgisayarların eğitime girmesi ile birlikte, öğrenci-öğretmen rolleri ile birlikte öğrenme-öğretme yöntemleri de değişmiştir.  Ayrıca, ders yönetim biçimi ve bilgi edinme yöntemleri de etkilenmiştir. Bilgisayarla birlikte öğrenciler, bilgiye gereksinim duyduklarında aradığı bilgiye rahatlıkla ulaşabilir ve ulaştığı bilgileri seçip ayıklayabilir durumda olmalıdırlar. Ayrıca, öğrencilerin problem çözebilme ve teknolojiyi etkili olarak kullanabilme kabiliyeti, iletişim kurabilme ve grup çalışması yapabilme yetenekleri de gelişmiş olmalıdır. Öğretmen de çağın gereksinimlerine ayak uydurarak birer teknoloji okur-yazarı olup, derslerinde teknolojiyi kullanabilmeli ve öğrencilerine de teknolojiyi kullanmaya yöneltebilmelidir.  Bununla birlikte, öğrencilere bilgiye ulaşma ve bilgiyi kullanma becerilerini de kazandırmalı; mesleki gelişim ve deneyim paylaşımı için meslektaşlarıyla iletişim kurmalıdır.

Eğitimde Bilgisayarlar

Eğitimde bilgisayarlar, öğretim aracı, yönetim ve öğretimi destekleyici uygulamalar olarak kullanılabilir. Eğitim alanında, bilgisayarlar öğretici, araç ve öğrenci olarak uygulamalarda kullanılabilir. Öğretici uygulamalarda, bilgisayarlar öğretmen rolünü üstlenir ve öğretmen gibi davranır; öğrenci dersi bilgisayardan öğrenir.  Mesela, bilgisayar bir konu hakkında içeriği sunar; öğrenciden bir soruyu ya da problemi yanıtlaması istenir; bilgisayar belirlenmiş ölçütlere göre öğrencinin yanıtını değerlendirir ve değerlendirme sonucunda bir sonraki adımda ne yapılacağına karar verir. Araç uygulamalarında ise, bilgisayar kalem, mikroskop ve piyano gibi bir öğretsel araçtır. Öğrenciler bilgisayarı kullanarak hesaplama yapabilir (Excel), veya dokümanlar(Word) oluşturabilir. Bilgisayarın öğrenci gibi kullanıldığı uygulamalarda ise, bilgisayar öğrenci; öğrenci ise öğretmen konumuna geçmiştir. Bilgisayarın bir işlemi gerçekleştirebilmesi için öğrencinin ona ne yapacağını öğretmesi gerekir. Bilgisayarlar, kulanım şekilleri itibariyle, eğitimde araç olarak ve amaç olarak kullanılabilir. Araç olarak, bilgisayar destekli eğitimle; amaç olarak ise, bilişim teknolojileri derslerinde verilen bilgisayar okur-yazarlığı ve donanım-yazılım eğitimleriyle kullanılır.

BDE Nedir?

Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE), bilgisayarların öğretimde; öğrenmenin meydana geldiği bir ortam olarak kullanıldığı; öğretim sürecini ve öğrenci motivasyonunu güçlendiren; öğrencinin kendi öğrenme hızına göre yararlanabileceği; kendi kendine öğrenme ilkelerinin bilgisayar teknolojisiyle birleşmesinden oluşmuş bir öğretim yöntemidir. BDE, öğretim sürecinde öğrencilerin bilgisayarda programlanan dersler ile etkileşimde bulunduğu, öğretmenin rehber, bilgisayarın ise ortam rolünü üstlendiği etkinlikler olarak tanımlanabilir.  BDE, geleneksel öğretim yöntemlerini daha etkili hale getirmek, öğrenme sürecini hızlandırmak, zengin bir materyal hazırlamak, ucuz ve etkili öğretimi gerçekleştirmek ve bireysel öğretimi gerçekleştirmek için vardır. Eğer, uygun donanım seçilmesiyle birlikte öğretmenler bu konuda eğitilirse ve kullanılacak ders yazılımları geliştirilip değerlendirilirse BDE öğretimi daha başarılı olur. Bunun yanında, uygulanacak BDE'nin müfredata ve okul ortamına uyarlanması ve uygulama aşamasında öğretmenin ve eğitim yazılımının öğrenciyi izlemesi, ölçmesi ve değerlendirmesi gerekmektedir.
BDE'yle birlikte öğretimin kalite ve etkinliği artar. Araştırma, öğretim vb. aktivitelerin düzenlenmesinde yaşanan zaman sorunlarını ortadan kaldırır. Derslerin çekiciliği artar ve esnek bir öğrenme ortamı yaratır. BDE ayrıca, içeriği farklı biçimlerde sunarak erişim olanaklarını arttırır ve farklı önbilgilere sahip çok sayıda öğrenciye ulaşmaya yardımcı olur. Bunun yanında, öğrenciler farklı teknolojik gelişmelere ayak uydurur. Öğretmenler açısından BDE, daha çok sayıda öğrenciye bilgi iletildiği ve ulaşıldığı, kısa zamanda etkin öğrenme gerçekleştiği, değerlendirme ve not işlemleri minimuma indirgendiği için faydalıdır. Ayrıca, öğrenciler ve öğreticiler arasında iletişimi arttırdığı, daha az rutin işlem yaptığı, öğrencilerin kendi öğrenimleri hakkında daha fazla sorumluluk aldığı ve edinilmesi pahalı ve imkânsız olan doküman, resim ve bilgiye erişimi kolaylaştırdığı için de öğretmenler açısından yararladır. Öğrenciler açısından ise, grafik, ses, animasyon ve çoklu medya içeren etkileşimli eğitim yazılımları sayesinde, öğrenciler kendi öğrenme hızlarında eğlenerek, merak içinde öğrenmeyi gerçekleştirdiği için BDE etkilidir. Çok geniş bilgi yelpazesi içinde, gerçek örneklerle çalışma ve uygulama imkânı bularak ve kendi öğrenme sorunluluğunu da alarak çalışmalarını yapıyor ve anında uygun dönüt alabiliyor olması da öğrenciler açısından avantajdır. Eğitim ve öğretim kurumları aşısından da, uzun vadede öğretim masrafları azalacağı, çalışanları daha fazla öğrencinin ihtiyacını karşılayabileceği, mekânın ve zamanın esnek kullanımı sağlanacağı için öğrenci ve destekleyenlerin gözünde değeri artacaktır.


BDE ile Birlikte

BDE öğretiminin etkinliği hakkında, Michigan Üniversitesinden James Kulik ve arkadaşları, BDE ve geleneksel öğretim ortamlarının etkinliği üzerinde meta-analizler yapmış ve BDE'nin genelde daha etkin olduğunu bulmuşlardır. Geleneksel öğretim ortamlarıyla karşılaştırıldığında, BDE'nin öğrenci başarısına etkisi %30 oranında daha fazladır. Bu etki daha alt kademelerdeki sınıflarda daha yüksektir. Genelde, BDE geleneksel öğretime oranla %30 daha az zamanda başarılabilmektedir. BDE aynı zamanda öğrencilerin bilgisayara ve konuya karşı olan tutumlarını pozitif yönde etkilemektedir. BDE'de öğrencinin başarısını etkileyen unsurlar bilgisayarın kendisi değil, eğitim yazılımının teknik ve öğretimsel kalitesidir. BDE uygulamalarında, öğretmenin becerisi ve yönlendirmeleri de öğrenci başarısına direk etki eden diğer unsurlardır.

Sinan BAL
Bilişim Teknolojileri Zümre Başkanı